Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig uitleg nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer na uitleg van de leraar de klas zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra aandacht en hulp bij het maken van de opdrachten. We stimuleren de kinderen om zelfstandig te werken. Dit bereiken we door middel van dag- en weektaken.

Op deze pagina leest u meer over onze lesopbouw.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp
Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen, methodegebonden toetsen en observaties. Hierdoor hebben en houden we goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen we tijdig eventuele achterstanden en grote voorsprongen signaleren.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een portfolio met hun resultaten. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties en de ontwikkeling van uw kind tijdens de hele basisschoolcarrière, inclusief de uitslag van de Centrale Eindtoets.

Op deze pagina leest u meer over onze visie op toetsing en rapport.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

Buitenschools leren

Kindcentrum Regenboog is uniek in de intensieve samenwerking tussen school en opvang. Deze samenwerking houdt in dat kinderen de lesstof die tijdens schooluren aangeboden wordt in de praktijk brengen bij de BSO en tijdens aangeboden buitenschoolse activiteiten. Dit doen we onder andere met activiteiten als koken en talentontwikkeling, maar ook door de Kanjertraining leidend te laten zijn in onze omgang tijdens de opvang. Zo biedt het kindcentrum een doorgaande leerlijn tussen opvang en onderwijs. Na schooltijd bieden wij een Talentuur aan. Alle leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven tegen een vergoeding van 3,50 euro per keer. 
Op deze manier ontdekken de kinderen hun talenten op een laagdrempelige manier. En u wordt ontzorgt!

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Vakken

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Peuteropstap

Bij de peuteropstap werken we met Uk & Puk. Puk is een pop, die de kinderen uitlokt tot taal, en dat is ook het hoofddoel van het programma: de taalvaardigheid van de peuters stimuleren, zodat de kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarnaast worden vaardigheden als beginnend rekenen, motorische- en sociaal-communicatieve vaardigheden geoefend.

Kleutergroepen

Met een vast dagritme geven we onze jongste leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid. De leerkracht observeert de kinderen en helpt hen tijdens het werken en spelen. Zo weet zij wat de kinderen al kunnen en weten. Op basis daarvan bepaalt zij steeds opnieuw het lesaanbod voor de volgende periode. Daarbij is veel aandacht voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en de motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt.

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Lijn 3
Groep 4-8 Estafette, Nieuwsbegrip XL
Taal
Groep 1-2 Schatkist
Groep 3 Lijn 3
Groep 4-8 Staal
Schrijven
Groep 3-5 Methode Schrift
Rekenen
Groep 1-2 Met Sprongen Vooruit
Groep 3-8 Getal & Ruimte Junior
Wereldoriëntatie
Groep 3-8 Naut, Meander en Brandaan
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 Kanjertraining
Levensbeschouwing
Groep 1-2 Eigen bijbelrooster m.b.v. De Bijbel voor jou
Groep 3-8 Methode Kind op maandag
Engels
Groep 5-8 Groove me
Techniek
Groep 1-8 Techniektoren
Expressievakken
Groep 1-8 o.a. Moet Je Doen en 123 ZING
Bewegingsonderwijs
Groep 1-2 Bewegingsonderwijs voor kleuters
Groep 3-8 Twee keer per week gymles
Opvang
Peuters Uk & Puk
* In de groepen 3 t/m 8 wordt de computer ondersteunend ingezet bij lezen, taal en rekenen. Ook wordt in een aantal groepen de computer als tekstverwerker ingezet. De school beschikt over een eigen (internet)netwerk. In de hogere groepen wordt aandacht besteed aan mediawijsheid. We leren de kinderen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet en hoe ze hermee om kunnen gaan.

Openingstijden

School

Sytwinde
Lestijden maandag t/m vrijdag: 8.30-14.00 uur

Koningin Julianastraat
Lestijden maandag t/m vrijdag: 8.15-13.45 uur

Opvang

Voor schooltijd: 7:30 - 8:30 uur
Na schooltijd: tot 18:30 uur

De opvang is tevens geopend tijdens alle studiedagen en vakantiedagen.

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.