Sfeer & veiligheid

Kindcentrum Regenboog is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dat is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor een fijne sfeer en gewaarborgde veiligheid.

 

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

In en rond het gebouw

Tijdens de schoolcarrière van uw kind werken wij met 'The Leader in Me' van Sean Covey, waarbij we de kinderen stimuleren om leiderschap te nemen over hun eigen leven. We leren hen om te beginnen bij zichzelf, samen te werken en goed voor zichzelf te zorgen. U vindt hierover meer informatie in onze schoolgids. Tijdens de opvang en in de onderbouw wordt hiervoor de basis gelegd met de pedagogische cirkel.

Daarnaast staat de kanjertraining overal en altijd centraal. De regels vormen de basis van ons eigen handelen en het is mooi wanneer u hier thuis ook op kunt aansluiten. Voor nadere informatie over verkeersveiligheid, schoolpleinafspraken en bijzondere aandachtspunten verwijzen wij u graag naar pagina 27 uit de schoolgids.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat tussen 8 uur en half 9 telefonisch of via dit formulier te melden. Ook als uw kind later op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuisblijft, ontvangen wij daarvan graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids op pagina's 27 en 28. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hier downloaden. De ziekmelding wordt automatisch door ons doorgegeven aan de opvang. Mocht u uw opvangdag willen ruilen dan dient u dit zelf nog door te geven in het ouderportaal.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp
Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

Klachtenregeling

De lijnen zijn kort op kindcentrum Regenboog en veel kunt u bespreken met de groepsleerkracht of schooldirecteur. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De contactpersonen op school zijn Gaitri Choelhai (g.choelhai@octant.nl) en Marieke Gille (m.gille@octant.nl) Voor alle Octantscholen is mw. W. Vink (e) de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via wvink6161@gmail.com. Deze personen verwijzen u door naar de juiste persoon of instantie.

Voor opmerkingen en klachten over opvang kunt u hier terecht.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

Gezondheid en veiligheid

Een kindcentrum moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan ons kindcentrum verbonden, Jennifer Hilgersom, die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt kindcentrum Regenboog met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Zo zorgen we dat alle kinderen binnen zijn en worden ramen, deuren en eventuele luchtverversing gesloten. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen. Bovendien is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, dan kunt u met ons contact opnemen.

Onze buitenschoolse opvang voldoet aan de eisen uit de Wet Kinderopvang. In opdracht van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp controleert de GGD onze kindercentra op deze eisen. De inspectierapporten van de GGD vindt u op de website van Skippy Pepijn. De gemeente heeft ons een vergunning gegeven. Ook hebben we een vergunning van de brandweer. Minstens één keer per jaar komt de brandweer onze gebouwen dan ook controleren. Wij controleren al ons speelgoed en al ons materiaal regelmatig op veiligheid. Is die veiligheid niet meer honderd procent? Dan gooien we dat speelgoed weg. De buitenspeelplaats controleren we vooraf op rommel en gevaarlijke objecten. Daarnaast voeren we ieder jaar een risico-inventarisatie uit op het gebied van Gezondheid en Veiligheid. Deze rapporten kunt u bekijken bij de vestigingsmanager.