Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor ons inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Hulpouder
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het schoolreisje of het klassenuitje.

Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de periodieke luizencontroles.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen.

Overblijfouder
Het overblijfteam kan regelmatig nieuwe teamleden gebruiken. Als overblijfouder krijgt u een cursus voor overblijf-medewerkers en neemt u jaarlijks deel aan een nascholingsdag, bijvoorbeeld op het gebied van EHBO of Kanjertraining bij kinderen. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op kindcentrum Regenboog. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt u aanmelden als hulpouder door te mailen naar or.regenboog@octant.nl, we voegen u dan toe als hulpouder in onze groepsapp.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Hulpouder
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het schoolreisje of het klassenuitje.

Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de periodieke luizencontroles.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders groepjes kinderen met lezen.

Overblijfouder
Het overblijfteam kan regelmatig nieuwe teamleden gebruiken. Als overblijfouder krijgt u een cursus voor overblijf-medewerkers en neemt u jaarlijks deel aan een nascholingsdag, bijvoorbeeld op het gebied van EHBO of Kanjertraining bij kinderen. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt één keer per twee maanden vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.
De MR vergadert één keer per twee maanden.
Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. Aanmelden kan via mr.regenboog@octant.nl. De notulen van de MR-vergaderingen zijn ook opvraagbaar. U kunt deze opvragen via mr.regenboog@octant.nl.

 

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van kindcentrum Regenboog. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij verschillende festiviteiten gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasactiviteiten en het afscheid van groep 8. Ook organiseert de OR elk jaar met veel plezier de Valentijnsdisco en de Avondvierdaagse. OR leden zijn regelmatig in en rond de school te vinden en fungeren zo ook als aanspreekpunt voor ouders met “schoolpleinvragen”. OR leden leggen deze vragen graag voor aan het schoolbestuur of de Medezeggenschapsraad (MR) en helpen zo mee aan onderlinge betrokkenheid tussen ouders en het lerarenteam.

Kindcentrum Regenboog basisschool in Nootdorp

Leden van de MR

Namens de personeelsgeleding
Ilse van Haagen
Arti Ramnarine

Namens de oudergeleding
Maartje v/d Gaag
Darlyne Bricen-Arsomedjo
Tim de Jager

 

 

Leden van de OR

Melina Wiebes
Juliet Hartlieb
Emma van den Dool
Annoeska v/d Bergh
Kim Waalewijn
Tom Gunduz
Eva Hak
Lasse Delbrugge
Judith v/d Sande
Susanne Mallman
Christian Bosch
Hequn Wang

Oudercommissie

Ook voor de kinderopvang zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste ouders voor onze oudercommissie. De oudercommissie werkt samen met het locatiehoofd aan een fijne speel- en leefomgeving voor de kinderen.

Oudercommissie Kindcentrum Regenboog Octant Nootdorp
Blijf op de hoogte Kindcentrum Regenboog Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. Op de informatieavond aan het begin van elk schooljaar wordt in iedere groep door de leerkracht uitleg gegeven over wat er dat leerjaar aan de orde komt. Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze in het najaar een voorlichtingsavond gehouden. U kunt deze momenten terugvinden in onze jaarkalender.

Voor de groepen 1 en 2 wordt er elk jaar een Open Ochtend georganiseerd in januari. Op zo'n ochtend kunt u als ouder een deel van een schooldag meemaken. Drie keer per jaar wordt er voor alle ouders van onze leerlingen een oudercontactavond gehouden waarbij we de vorderingen van uw kind bespreken. Tijdens deze avond heeft u ook een gesprek met de medewerkers van de opvang indien uw kind hiervan gebruikmaakt. Ook is er dan in groep 7 en 8 aandacht voor de (naderende) schoolkeuze.

Daarnaast informeren wij u met onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Verder vindt u foto's en activiteiten hier op onze website.

Blijf op de hoogte Kindcentrum Regenboog Octant